INVESTORS HISTORIA.
 
Investor är ett väl diversifierat investmentbolag inom olika branscher. Bolaget förvaltar röststarka aktier i framför allt svenska företag. Investor har 91 anställda med sitt huvudkontor i Stockholm och även kontor i Amsterdam, Beijing, Hongkong, Menlo Park (Californien), New York och Tokyo. Investor AB som bildades 1916 har sedan starten kontrollerats av familjen Wallenberg genom Wallenbergstiftelserna som är huvudägare i företaget.

FRÅN BEGYNNELSE TILL NUTID

Investor grundades som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank och börsintroducerades redan efterföljande år. I den ursprungliga portföljen hade Investor innehav i företag som AB Scania-Vabis och AB Diesels Motorer. Under 1920-talet var Investor med Jacob Wallenberg i spetsen med och omstrukturerade Astra vilket även det skulle visa sig bli ett långvarigt intresse. Kreugerkraschen i början av 1930-talet ledde till att Investor tog över Ivar Kreugers intressen i en rad bolag, såsom Ericsson, SKF och STAB. Under årens lopp med högkonjunkturer, ekonomiska depressioner, krig, globalisering och en kapitalmarknad i ständig utveckling har Investors anpassning och progression fortsatt.

EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT

Efter andra världskriget etablerade företaget vad som kom att bli långsiktiga innehav i bolag som Separator, ASEA, Stora Kopparberg, Kopparberg-Hofors och Wifstavarf. Under efterkrigstiden utökades portföljen genom bl.a. inköp i Electrolux 1956, och en rad fusioner och avknoppningar blev också verklighet. På 1980-talet och ända in på 1990-talet deltog Investor i en mängd strukturaffärer, vilket ledde till ökad fokusering av portföljen. Koncentrationen ledde också till att Investor än mer engagerat kunde stödja bolagen i deras utveckling och expansion.

1995 OCH FRAMÅT (Det "moderna" Investor tar sin form)

1995 började uppbyggnaden av det affärsområde som idag kallas Private Equity-investeringar. Detta har inneburit en gradvis ökad exponering mot onoterade tillväxtföretag inom teknologi och hälsovård i USA, norra Europa och Asien. 1999 var andelen onoterade innehav 5 procent. 2001 avyttrades Stora Enso, SKF och SAS och ytterligare aktier i Ericsson och SEB förvärvades. Detta innebar en ökad exponering mot sektorerna telekom samt finansiella tjänster och medförde att man helt lämnade skogsindustri- och flygindustrisektorn.

Förändringen var ett led i strategin att fokusera portföljen och öka exponeringen mot tillväxtbranscher. Under börsnedgången 2000 till 2003 fortsatte Investor att investera i bolag som ABB och Ericsson, men även i lovande bolag inom private equity. År 2000 startade Investor tillsammans med Hutchison Whampoa 3G-operatören 3 Skandinavien. Under 2006 såldes WM-data och positionen i Electrolux och Scania stärktes ytterligare. Husqvarna blev ny kärninvestering efter avskiljningen från Electrolux. Gambro köptes ut från börsen tillsammans med EQT och ökade andelen onoterade innehav som vid utgången av 2006 utgjorde 13 procent av portföljen.

2007 förvärvades Mölnlycke Health Care i partnerskap med Morgan Stanley Principal Investments. Därmed utökades affärsområdet operativa investeringar ytterligare och onoterade innehav utgjorde 19 procent av portföljen vid slutet av 2007. 2008 säljer Investor OMX till Nasdaq/Borse Dubai och Scania till Volkswagen, samt förvärvar kredithanteringsföretaget Lindorff. 2009 investerar Investor i Biovitrum och stödjer samgåendet mellan Biovitrum och Swedish Orphan International (tidigare delägt av Investor Growth Capital). Investor deltar i SEB och Husqvarnas nyemissioner. År 2010 adderar Investor två dotterföretag; hälsovård- och vårdföretaget Aleris, samt Mölnlycke Health Care. Investor förvärvar ytterligare aktier i Saab från BAE Systems och gör tilläggsinvesteringar i Atlas Copco, Electrolux och Husqvarna. Ytterligare aktier förvärvades i NASDAQ OMX.
 
MER TYDLIGT FOKUS I FÖRVALTNINGEN 2011

Under 2011 uppdaterar Investor sin strategi och presenterar en ny verksamhetsuppbyggnad med tydligt fokus på kärninvesteringar. "Investor Growth Capital" blir en fristående enhet helägd av Investor. En plattform för starka framtida kassaflöden etableras och betydande kostnadsbesparingar initieras. Investor stärker sina positioner ytterligare i ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna och NASDAQ OMX. CaridianBCT kom att avyttras under året.

2012 förvärvar Investor aktier i Wärtsilä, i samsyn med huvudägaren Fiskars, som blir en ny kärninvestering. Investor stärker sina positioner ytterligare i ABB och NASDAQ OMX. Kostnadsbesparingsprogrammet vilket initierades 2011, slutfördes och Investor når numera en mer uthållig kostnadsnivå om 90-95 Mkr på kvartalsbasis. Under året ingick Investor och EQT avtal om att avyttra Gambro. 

Uppdaterat 2014-06-14