..Fortsättning från del 2 av H&M analys.

Vi börjar med att syna H&M på det sätt vi gjort med andra bolag i tidigare analyser!

SVAGHETER KONTRA STYRKOR: Vi gör en s.k. SWOT-analys.
 
Strength: 1. Globalt känt varumärke 2. Stark balansräkning 3. Bra ägarbild med familjen Persson 4. Sveriges allmänna popularitet på den asiatiska och även den afrikanska marknaden.
 
Weaknesses: 1. Ej tydligt definierad bild av sin egen profilering. 2. Hela produktlinjen är konsumentberoende (B2C) 3. Arbetskraftskostnader som hela tiden varierar sig geografiskt. 4. Varorna säljs med egna butiker vilket på gott kan sägas styra sitt sortiment i exponering för kund, medan den mer negativa faktorn som jag vill påskina är att de får betala butikshyra, vilken blir en fast kostnad.

Opportunities: 1. Möjlighet att fokusera sin nisch och ytterligare bygga sitt varumärke. 2. Finns många marknader världen att växa på, speciellt asiatiska men även i de just påbörjade.
 
Threat: 1. Att H&M inte vet hur de ska selektera sig så att de alternativ som finns på marknaden erbjuder en  mer tydlig inriktning. 2. Att H&M skulle ta på sig en etisk roll fullt ut, och därmed riskera sina vinster för en framtida "goodwill" som avses gagna dem senare. Som tidigare diskuterats har H&M stora avvägningar att ta ställning till om vad de borde prioritera. 3. Kopieringar av koncept och "lokala "nischade konkurrenter som snabbt kan erbjuda kläder som är mest inne för tillfället. (Dock tror jag det hotet avspeglar åldersgruppen 15-25 år och är därför en mindre påverkbar faktor för H&M som alltid fångar de stora trenderna för den bredare massan)

BERÄKNINGAR.

Värderingen blir följande i dagsläget (2013-12-13):

Antal utestående aktier: 1.655 MDR STYCKEN
Börskurs 2013-12-13: 278.50 KR
Börsvärde 2013-12-13: 1.655 MDR AKTIER * 278.50 KR= 460.91 MDR KR

Vinsten per aktie efter skatt är c:a 18 MDR / 1.655 MDR aktier= 10.87 kr / aktie. Detta ger ett P/E-tal på ungefär 26. Anledningen till det höga P/E-talet är dels att bolaget historiskt har en väldigt stabil lönsamhet över cyklerna och därför ej anses riskera några tunga förlustperioder som man exempelvis får inom verkstadsindustrin. Även att H&M har vuxit och fortfarande växer med 10-15 procent per år spelar in för varför man ämnar ge H&M ett så högt värderingstal.

Som framgår av beräkningen ovan har H&M ett rejält börsvärde som alltmer börjar närma sig jättar likt McDonalds (625 MDR kr) eller L'Oreal. (675 MDR kr). Men om man ser till kosmetikabolaget L'Oréal's värde ligger även det på höga 25-26 i P/E-tal och jag ser med intresse över tid hur båda dessa bolag kommer planera sina operationer i tillväxtländerna. 

På denna sajt ger vi inte direkta rekommendationer, men jag personligen är lite dröjande till en investering i H&M på dagens kurs & värdering. Men jag tror på aktien på lång sikt (5-20 år). Inom åtta år tror jag aktien har gått upp till ett värde på ungefär 800 MDR. Det skulle innebära mer än 100 % i uppgång om familjen Persson och den övriga styrelsen har påbörjat ett större återköpsprogram, jfr Wal-Mart.
 
SAMMANFATTNING
 

Det har väl inte undgått någon vilken extrem framgångssaga H&M har varit. Erling Persson som startade det hela för c:a 66 år sedan kunde nog aldrig drömt om att H&M idag skulle vara ett av världens största klädes- och accessoar-bolag. Hans son som tog över staffettpinnen; Stefan Persson, kom att vara den stora visionären och byggaren av det "globala" H&M som framträder idag.

H&M har varit noggranna med att betala sin bolagsskatt här i Sverige men ej i utlandet hos underleveratörerna, eftersom "know-how in place" kommer långt överstiga de miljarder jämfört om Sveriges förlorade arbetstillfällen hade fått vara kvar . På den kritiska frågan om låga löner utomlands skulle man kunna fråga sig om systemet hade varit bättre utan H&M's existens?! I flera debattartiklar och en omtalad dokumentär från 2012 av TV4 ser man tydligt hur man gestaltar H&M i klanderfyllda ordalag. Mitt tips är att om man inte tycker om H&M kan man fråga sig, "varför springer vi runt och köper kläder hela tiden?! Ja, vi måste!", svarar man, för klädkoden på jobbet. Men alla kloka människor vet att konsumenten styr marknaden samt företagen, och är det H&M's fel att de tillgodoser ett behov (begär) som vi uppenbarligen anser vara nödvändigt för oss? H&M gör sitt yttersta för att minska vattenåtgång, barnarbetskraft hos underleverantörer, farliga ämnen i framställningen. Kan ett så stort bolag ej inneha några "akilleshällar"?! Jag tror inte det.
 
Min fråga till läsaren är:

På vilket sätt kan H&M påverka det omvärldsförhållande som faktiskt styr?! Om ett bolag inte lever i viss konvergens med de rådande omständigheterna kan ett bolag helt gå omkull och än mer hårdföra aktörer tar över och handhar än mer skrupelfria metoder. Allting är (tyvärr) en balansgång och jag anser H&M gör så mycket de kan för att långsiktigt påverka förhållanden som råder i utvecklingsländer med låga löner. De största och mäktigaste bolagen: Coca-cola, Apple, Nestlé, Volkswagen AG med flera är de som mest kan påverka de politiker som styr i dessa länder. Dock måste man komma ihåg att varje nation har handelsavtal upprättade, och i dem bör kanske dessa kriterier via ett politiskt direktiv om förhållanden för arbetsmiljö, minimilöner, trygghet etc fastställas!?

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar vi från redaktionen er alla läsare!

Vi återkommer under 2014 med fler analyser av företag och aktier!
 
Uppdaterat 2014-01-12