Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
INVESTOR. ANALYS AV FÖRETAGET. KÖPA AKTIEN?


ANALYS AV INVESTOR.
 
Investor är värt 193 miljarder kronor. Den beräkningen av Investors värde gjordes 2014-05-16. För att få fram beloppet har jag summerat värdet av A-aktierna och B-aktierna:
Investor A: 311.690.844 st aktier multiplicerat med börskursen 248.9 kr = 77.579.851.071 SEK
Investor B: 455.484.186 st aktier multiplicerat med börskursen 253.3 kr = 115.374.144.313 SEK
TOTALT BÖRSVÄRDE= 78 miljarder plus 115 miljarder = 193 miljarder SEK.

Investor är delägare i flera av Sveriges största företag. De s.k. kärninvesteringarna utgörs av delägande i SEB, Atlas Copco, ABB,Astra, Ericsson, SOBI, Electrolux, Wärtsilä (finländskt bolag), Saab, Nasdaq OMX och Husqvarna.

Summerat värde på de ovanstående kärninvesteringarna uppgår till 189.1 MDR per den 16 Maj 2014. (DETALJERAD BERÄKNING AV VÄRDENA FINNS ATT STUDERA I SLUTET AV DENNA TEXT FÖR DEN INTRESSERADE) Alltså nästan det börsvärde Investor hade (192.9 MDR) per den 16/5-2014. Med andra ord får du som ägare av Investors aktie hela den del Investor har i EQT, IGC (Investor Growth Capital) och dotterbolagen Permobil, Aleris, Grand Hotel och sist men inte minst Mölnlycke Health Care på köpet. Vad allt detta är värt är svårt att säga. Man kan endast försiktigt anta med den befintliga information som finns att tillgå.
 
FINANSIELLA INVESTERINGAR.
 
Kärninnehaven har en roll som utdelning och kassaflödesstärkande del av Investor där pengarna skall användas för investeringar i främst just IGC och EQT. Detta är kanske den delen som många ser på med spänning. Ligger Investors framtida möjligheter till intjäning här?

EQT:s riskkapitalfonder investerar i bolag i norra och östra Europa, Asien och USA, i vilka EQT kan agera som en katalysator för att förändra och utveckla verksamheten. Här äger man i snitt 19 % av de partnerägda bolag man är involverade i. Investor själva uttalar sig som följer i utdrag från hemsidan:

"Investor har varit en sponsor av EQT:s fonder sedan dess start för knappt 20 år sedan. Sedan dess har EQT levererat en för sin bransch mycket god avkastning. Avkastningen på de investeringar vi gjort som ”limited partner” ligger i den övre kvartilen för branschen. Som sponsor får vi en andel av vinstdelningen och eventuella överskott av förvaltningsavgifter. Detta bidrar signifikant till vår avkastning från respektive fond över tid. Även om kassaflödet är ojämnt, beroende på om fonderna befinner sig i en investerings- eller avyttringsfas, förväntar vi oss ett fortsatt starkt kassaflöde från våra fondinvesteringar framöver."

Just detta att det är så ojämna kassaflöden och investeringscykler gör att det blir väldigt svårt att värdera på ett rimligt sätt de värden som finns inom den onoterade delen. Detta leder oss till nästa rubrik!

HUR VÄRDERA INVESTOR?

Investor själva uppskattar exempelvis värdet på Mölnlycke till 21 MDR SEK enligt senaste Q1 2014-rapporten. Men för att inte vilseleda marknaden med falska värderingar (Vilket agerande man enligt mig gör likaledes på investmentbolaget Ratos) så gör man en försiktig prognos. Jag har väldigt svårt att se hur Mölnlycke endast skulle vara värt 21 MDR i framtiden. Det intressanta som framkommer på Investors webbplats är att av den totala portföljen anges EQT utgöra endast 5 %! Denna andel är värt 11.852 miljoner kr den 31 Mars 2014!? Endast kredithanteringsbolaget Lindorff som Investor äger 58 % i, har ett värde enligt mig uppskattat på 10 MDR SEK, vilket då skulle vara värt 5.8 MDR SEK. Denna 58 procentiga andel Lindorff skall enligt Investor utgöra 2 % av den totala substansen. Så stämmer min värdering rörande Lindorff så kommer bolagets substans vara beräknad till: 5.8 MDR / 0.02= 290 MDR i substans enkelt räknat för Investor. Substansen skulle då bli fullt utvecklad 380 kr per aktie i Investor.

INVESTORS ROLL SOM ÄGARE

Investor har genomgått en förändring i sin roll gentemot media och aktieägarna. Man är numera en mer aktiv ägare med betydligt frekventare transaktioner, och då i framförallt de onoterade innehaven . Man talar ofta om investmentbolag i termer som "maktbolag", vilka då inte är lyhörda mot de mindre ägarna, och därigenom ej den mest optimala ägaren för de portföljbolag de förfogar över. Detta kan vara en viktig anledning till varför många av dagens svenska investmentbolag / investeringsföretag har "straffats" med en substansrabatt. En substansrabatt är det avdrag man ger bolagets värdering mot vad det skulle kunna varit värt om man räknade separat på varje bolags noterade marknadsvärde (market cap). Investor har ansetts som trög, orörlig och i vissa fall hämmande för de bolag man har en mer eller mindre kontroll i.

FÖRDELEN MED INVESTMENTBOLAG

Utdelningen är central för Investors aktieägare, och bolaget har också ett uttalat mål att stadigt öka utdelningarna. Det är en del i ett större arbete att få ned substansrabatten i aktien, där också en mer effektiv och aktiv förvaltning förhoppningsvis skall ge förbättrade kassaflöden. Därigenom tror man sig kunna säkerställa en stabil utdelningstillväxt framåt i tiden.
 
Man har också den fördelen att via investmentbolaget vara diversifierad i olika branscher, vilket bör ger ett bra skydd när marknaderna viker skarpt. Här ser vi ett exempel på en klar fördel man kan ha om man väljer ett investmentbolag av Investors bredd, istället för då som exempelvis år 2002, behöva tillföra en hyfsat stor summa pengar via en nyemission när Ericsson hade sin största kris i modern historia.

Jag brukar säga att man slipper de stora och tunga fallen med investmentbolag kontra enskilda innehav, och man är ändå med på de uppgångsfaser som sker över tid, om än i mindre procentuell omfattning.
Sjukvårds- och läkemedelsinslaget i Investor minskar något i och med försäljningen av Gambro. Astrazeneca, Sobi, Mölnlycke, Aleris och Gambro utgjorde vid årsskiftet 22 procent av de totala tillgångarna. Investors onoterade innehav i Mölnlycke har uppvisat en fin utveckling och det finns drivkrafter för en fortsatt hög tillväxt, både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Just hälsovård och läkemedelsdelen inom Investor är extra intressant på sikt. Du kommer över en väl diversifierad mix av större bolag såsom Astra Zeneca och Mölnlycke, medan du även har inslag av mindre men snarare mer snabbväxande bolag såsom Aleris vårdcentraler och Permobil som tillverkar eldrivna rullstolar som nu etablerar sig på fler marknader.

SUMMERING

Vid ett investeringsbeslut i Investors aktie bör man vara medveten om att chansen till några raketscenarior är mycket begränsade. Man har inte den hävstång som ofta kan uppkomma i ett renodlat eller branschselekterat bolag. Du har heller inte den eventuella möjligheten att ett bud läggs, som gäller generellt för investmentbolag, och då i synnerhet för ett bolag med Investors ägarbild och storlek. Men den som inte har krav om en snabb uppgång, och har möjligheten att spara över en tid om 10-20 år, bör Investors aktie således vara en klar köpkandidat.

Köpargumentet för mig är att genom Investors diversifiering i sina innehav mot olika branscher och sektorer, kan man använda de mindre konjunkturkänsliga bolagens mer stabila kassaflöden (Exempelvis Astra, Mölnlycke Healthcare, 3 Scandinavia m.fl) att öka i de mer konjunkturkänsliga innehaven när billigare börskurser och bolagsvärderingar uppkommer; ofta i samband när lågkonjunktur råder.

Även i det motsatta; när börsen har intagit en euforisk optimism, att då ha möjligheten att minska i konjunkturkänsliga aktier till att omplacera dessa pengar till aktier med konjunkturokänslighet och högre direktavkastning. Man har då i mina ögon sett, en gynnsam sits att som förvaltningsbolag kunna rikta sina kassaflöden betydligt flexiblare, än vad ett branschselekterat och inriktat bolag kan göra när efterfrågan för dess erbjudanden viker. Detta ger över tid en stabil och mer progressiv avkastning till Investors aktieägare, än vad ett enskilt innehav skulle kunna ge när deras specifika varor eller tjänster inte efterfrågas lika mycket . Även där har du då som aktieägare möjlighet att diversifiera ett eventuellt större innehav i Investor till mer nerhandlade värden i specifika och enskilda aktier. 
 
Köp Investor blir min generella rekommendation!

Aktien kan givetvis hoppa ner 25-30 % i kurs om börsen skulle toppa och vända nedåt vid en förnyad omvärldsoro av något slag. På sikt kommer dock aktiekursen att stabiliseras med uppgång senare till följd. Detta är min uppfattning då många av Investors innehav innehar starka positioner på den globala arenan av efterfrågan i varor eller tjänster! 

 
BILAGA:

KÄRNINVESTERINGARNA (Beräknat på slutkurser den 16/5-2014)

1. SEB = 456.198.927 st * 88.55= 40.3 MDR
2. Atlas C = 206.895.611 st * 190.5= 39.4 MDR
3. ABB = 186.580.142 st * 155.3= 28.9 MDR
4. Astra = 51.587.810 st * 532.5= 27.4 MDR
5. Ericsson = 175.047.348 st* 79.55= 13.9 MDR
6. SOBI = 107.594.165 st * 82.00= 8.82 MDR
7. Electrolux = 47.866.133 st * 167.4= 8.01 MDR
8. Wärtsilä = 17.306.978 st * 361.0= 6.25 MDR
9. SAAB = 32.778.098 st * 189.2= 6.20 MDR
10 NA. OMX = 19.394.142 st * 259.0= 5.02 MDR
11 Husqvarna= 97.052.157 st * 51.15= 4.96 MDR

Summa: 189 miljarder.

Uppdaterat 2015-05-30
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum