Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2019 om ISK
Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument?
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Skatteverkets ställningstagande (2014-04-29 )
Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?1. Sammanfattning

Skatteverket anser att följande bör gälla vid marknadsvärdering av finansiella instrument på ett investeringssparkonto:  

Värdering

-Vid kvartalsvärdering bör senast noterad betalkurs dagen innan kvartalets början användas.
- Vid överföring av finansiella instrument till ett konto används senast noterad betalkurs närmast före överföringstidpunkten.
- För ett finansiellt instrument som saknar avslut de senaste fem dagarna före värderingstid-punkten, används istället senaste köpkurs närmast före värderingstidpunkten.  

Marknadsplatser

- Om ett finansiellt instrument handlas på mer än en marknadsplats inom Sverige bör i första hand betalkursen på den marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterad användas.
- Om ett finansiellt instrument handlas både inom och utanför Sverige bör i första hand betalkursen på den svenska marknaden användas.
- Om handel sker på flera utländska marknadsplatser används i första hand betalkursen på den marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterad.  

Investeringsfonder

- För fondandelar bör vid värderingen i första hand den beräknade NAV-kursen användas.
- För fondandelar där det inte beräknas någon NAV-kurs varje vecka bör vid värderingen istället indikativ NAV-kurs användas. Detta gäller om den indikativa kursen, jämfört med den faktiska NAV-kursen, tidsmässigt ligger närmare värderingstidpunkten.
- För börshandlade fondandelar bör värderingen göras på samma sätt som för andra noterade tillgångar.  

Utländsk valuta

- Vid värdering av utländsk valuta och av finansiella instrument noterade i utländsk valuta bör den dagliga s.k. fixkursen användas.
- Vid värderingen bör en kurs med två decimaler användas och avrundning sker alltid nedåt.  

2. Frågeställning
 
Från och med den 1 januari 2012 går det att öppna ett investeringssparkonto. Enligt reglerna i 42 kap. 37 § inkomstskattelagen (IL) ska marknadsvärdet på tillgångarna vid vissa angivna situationer beräknas. Bl.a. ska en värdering göras för att räkna ut ett kapitalunderlag vid beskattningen liksom när finansiella instrument, som en person redan äger, förs över till kontot. Frågan gäller hur marknadsvärdet ska beräknas för dessa investeringstillgångar vid olika situationer.

Av reglerna framgår bl. a. inte:
- vilken kurs som ska användas vid värderingen,
- vilken marknadsplats som ska användas om det finansiella instrumentet handlas på flera platser eller
- vilket värde som ska användas om det finansiella instrumentet saknar daglig notering.  

3 Gällande rätt m.m.
Av 6 § lag (2011:1268) om investeringssparkonto framgår att med investeringstillgångar avses:
1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller
3. andelar i en investeringsfond.

Även svensk och utländsk valuta får förvaras på kontot enligt 10 § samma lag.

Beskattningen av ett investeringssparkonto sker genom att en schablonintäkt ska tas upp som kapitalinkomst. För att få fram underlag till denna schablonintäkt ska ett kapitalunderlag enligt 42 kap. 36 § IL beräknas. Vid denna beräkning ska marknadsvärdet på de tillgångar som förvaras på kontot vid början av varje kvartal ingå (42 kap. 37 § IL).

Även tillgångar som överförs till ett investeringssparkonto från ett konto som inte är ett investeringssparkonto och tillgångar som överförs från en annan persons investeringssparkonto ska ingå i kapitalunderlaget. I dessa fall ska marknadsvärdet beräknas när tillgången förtecknas på kontot (42 kap. 37 § IL).

Den som har fört över tillgångar till ett investeringssparkonto från ett konto som inte är ett investeringssparkonto anses ha sålt tillgångarna och en kapitalvinstberäkning ska redovisas i inkomstdeklarationen. Försäljningsintäkten motsvarar marknadsvärdet på tillgångarna då de förtecknas på kontot (44 kap. 8a § IL).

Med marknadsvärdet avses det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala om han själv skaffat motsvarande finansiella instrument (61 kap. 2 § IL).

Av 4 kap. 10 § Lag om investeringsfonder (LIF) framgår att huvudregeln vid värdering av fondandelar är att fondbolaget minst en gång varje vecka ska beräkna och offentliggöra fondandelsvärdet. 
 
4. Bedömning

Nedan följer en redogörelse för hur Skatteverket anser att värderingen av investeringstillgångar på ett investeringssparkonto bör ske. Investeringstillgångar på ett investeringssparkonto ska som huvudregel handlas vid en reglerad marknad eller på en handelsplattform. Detta innebär att det kommer att finnas publicerade noteringar för tillgången för de allra flesta affärsdagar. För att återge ett korrekt marknadsvärde anser Skatteverket att dessa noteringar bör användas på följande sätt: 
 
4.1 Kvartalsvärdering

Tillgångar på ett investeringssparkonto ska värderas vid ingången av varje kvartal, dvs. klockan 00.00 den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober. Detta innebär att marknadsvärdet bäst bör motsvara den senast noterade betalkursen dagen innan kvartalet påbörjas. Om dagen före kvartalets ingång inte är en affärsdag används istället närmast föregående affärsdag. 
 
4.2 Överföring till kontot

Vid överföring av finansiella instrument från ett depå- eller värdepapperskonto till ett investeringssparkonto anses tillgångarna vara avyttrade. Avyttringen anses ha skett till marknadsvärdet då det finansiella instrumentet förtecknades på investeringssparkontot.

I proposition 2011/12:1 s. 341 anger regeringen att "Överföringen är fullbordad i samma stund som tillgångarna förtecknas på investeringssparkontot och det är således marknadsvärdet vid denna tidpunkt som ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget."

Avyttringen bör därför ha skett vid den aktuella tidpunkt då tillgången bokas in på kontot. Värderingen av det finansiella instrumentet bör göras med ledning av noterad kurs vid denna tidpunkt. Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en sådan överföring bör motsvara senast noterade betalkursen vid överföringstidpunken. Detta gäller även om det helt saknas kurser under en eller flera dagar (se dock p. 4.3).

Motsvarande värde används även vid beräkning av kapitalunderlaget då värdet av en överföring av finansiella instrument ingår i underlaget (42 kap. 37 § IL).  

4.3 Finansiella instrument där avslut sker mer sällan

Det förekommer att aktier i mindre bolag inte har några avslut under ett antal dagar. Likaså finns det vissa typer av finansiella instrument som handlas mer sällan till exempel aktieindexobligationer. I det senare fallet finns det däremot ett pris från en market maker som anger vad denne är villig att köpa tillgången för. För dessa finansiella instrument är troligtvis senaste köpkurs ett mer rättvisande marknadsvärde än senaste betalkurs.

Finansiella instrumentet som inte omsätts regelbundet bör därför värderas på ett annat sätt än i punkten 4.1 och 4.2. Skatteverket anser att i de fall ett finansiellt instrument inte har haft något avslut de senaste fem dagarna bör senast köpkurs användas, istället för senast betalkurs. Detta bör gälla både vid den kvartalsvisa värderingen och vid överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto.  

4.4 Marknadsplatser

Med investeringstillgång avses finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad i hela världen eller på en handelsplattform inom EES-området. Handlas det finansiella instrumentet på enbart en marknadsplats används de noterade kurser som finns där. Om det finansiella instrumentet handlas på mer än en marknadsplats anser Skatteverket att följande bör gälla:  

Handel på flera marknadsplatser inom Sverige
Vissa finansiella instrument handlas på mer än en marknadsplats inom Sverige, vilket innebär att det finns olika uppgifter om kurser för samma finansiella instrument. I dessa fall bör kursen där det finansiella instrumentet är primärnoterat användas.  

Handel på marknadsplatser inom och utanför Sverige
Om ett finansiellt instrument handlas på både marknadsplatser inom Sverige och utanför Sverige bör i första hand kursen på den svenska marknadsplatsen användas.  

Handel på flera marknadsplatser utanför Sverige
Om ett finansiellt instrument handlas på flera utländska marknadsplatser bör i första hand kursen på den utländska marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterad användas. 
 
4.5 Investeringsfonder

Av proposition 2011/12:1 s. 336 framgår att regeringen anser att NAV-kurs bör kunna var en utgångs-punkt vid värderingen. En NAV-kurs är ett beräknat värde av fondandelar utifrån fondförmögenheten. Beräkningen ska ske minst en gång i veckan (4 kap. 10 § LIF). För andelar i en investeringsfond, bör därför vid värderingen i första hand den beräknade NAV-kursen användas.

Av Finansinspektionens föreskrift (FFFS) framgår att det kan finnas undantag från den värdering som ska ske en gång i veckan. I föreskrifterna sägs att om värdet inte beräknas och publiceras minst en gång i månaden ska istället ett indikativ fondandelsvärde beräknas och publiceras (14 kap. 9 § FFFS 2008:11). En indikativ NAV-kurs är ett uppskattat värde av fondandelarna.

Skatteverket anser att i de fall någon NAV-kurs för en fondandel inte beräknats varje vecka bör vid värderingen istället indikativ NAV-kurs användas. Detta gäller om den indikativa kursen, jämfört med den faktiska NAV-kursen, tidsmässigt ligger närmare värderingstidpunkten.

Förutom att köpa och lösa in fondandelar via fondbolaget sker även en handel via reglerade marknader och handelsplattformar. Dessa fonder kallas för ETF eller börshandlade fonder. För dessa fondandelar finns noteringskurser på samma sätt som för aktier. Denna notering bör återspegla marknadsvärdet på ett mer direkt sätt än en NAV-kurs. Skatteverket anser därför att vid värdering av börshandlade fondandelar bör dessa noteringar användas på samma sätt som för andra noterade tillgångar.  

4.6 Utländsk valuta

På investeringssparkontot kan även utländsk valuta förvaras. Likaså kan ett finansiellt instrument vara noterat i annan valuta än svenska kronor. I dessa fall ska en omräkning till svenska kronor ske vid värderingen.

Skatteverket anser att värdering av utländsk valuta och av finansiella instrument noterade i annan valuta bör göras utifrån den dagliga s.k. fixkursen. Denna publiceras bl.a. av Riksbanken utifrån den gemensamma mittkurs som NasdaqOMX Stockholm rapporterar. Den dagskurs som gäller för respektive värderingstidpunkt bör användas.

Skatteverket anser även att vid värderingen bör det användas en kurs innehållande två decimaler. Övriga decimaler tas inte med vid beräkningarna. Avrundning sker alltid nedåt. Även framräknat värde bör avrundas till två decimaler.
Uppdaterat 2015-05-31
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum